บริการของเรา

บริษัท ไฟร์วินเนอร์ แอนด์เซฟตี้ จำกัด

ยินดีให้บริการฝึกอบรม สาธิต เกี่ยวกับการป้องกันและการแก้ไข เกี่ยวกับอัคคีภัย ในรูปแบบต่างๆ เช่น การตรวจตรา, การป้องกัน, การอพยพ และการดับเพลิงอย่างถูกวิธี อีกทั้งยังเสนอบริการหลังการขายเพื่อดูแลท่านอย่างใกล้ชิด เพื่อความอุ่นใจ และสะดวกสบายแก่ลูกค้าทุกท่าน

บริการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น,ขั้นกลาง

servertogel bandar togel terpercaya

servertogel serverprediksi.com


อุปกรณ์มีดังนี้
ถัง Co2 10 ถัง
ถังดับเพลิงชนิดน้ำ 1
ถังดับเพลิง เคมีแห้ง 1
ถังดับเพลิงสารเหลวระเหย 1
ถังดับเพลิง FireAde 2000 2

เวลารายละเอียดหมายเหตุ
08.00 –09.00 น.ลงทะเบียน รับเอกสาร พิธีเปิดแผนกบุคคล
การอบรมภาคทฤษฏี หัวข้อที่ใช้บรรยาย ประกอบด้วยว่าที่ร.ต.ณพวิทย์และคณะ
09.01 –09.45 น.- จิตวิทยาเมื่อเกิดอัคคีภัย
09.46 –10.30 น.- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอัคคีภัย
10.31 –10.46 น. พักอาหารว่าง
10.47 –12.00 น.- การดับเพลิงและวิธีการดับเพลิง
12.00 –13.00 น.พักรับประทานอาหารเที่ยง
13.01 –13.45น.-การใช้ถังดับเพลิงและบำรุงรักษาว่าที่ร.ต.ณพวิทย์และคณะ
13.46–14.45น.-การปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย
14.46–15.00 น.พักอาหารว่าง
15.01–16.30 น.- ฝึกภาคปฏิบัติใช้ถังดับเพลิงชนิดต่าง ๆ
16.31 - 16.45 น.-สรุปการอบรม

บริการให้เช่าถังดับเพลิง เครื่องดับเพลิง อุปกรณ์ดับเพลิง ราคาถูก

ประเภทถังดับเพลิง อัตราค่าเช่า/เดือนอัตราค่าใช้สารดับเพลิง/ถังค่ามัดจำถัง/เดือน
ถังดับเพลิงเคมีแห้ง 300100500
ถังดับเพลิงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Co2) 6002001,000
ถังดับเพลิงสารเหลวระเหย ( Clean Agent )1,0005001,000
ถังดับเพลิง FireAde 2000 6003001,000

เงื่อนไข
1. ราคาดังกล่าวไม่รวม VAT
2. อัตราค่าเช่า ไม่รวม สารเคมีที่ใช้ไป
3. ถ้าเกินเวลา คิดเป็น 1 เดือน
4. ค่าบริการ รับ - ส่ง ครั้งละ 300 
5. ถังดับเพลิงต้อง ไม่ บุบ แตก หัก คืนค่ามัด 100%
6. กระบอกสายฉีด Co2 แตก คิดค่าเสียหาย 750 บ. / เส้น
7. กรุณา ดูแล รักษา สภาพถังดับเพลิง ให้คงเดิมทุกประการ
8. ลูกค้านิติบุคคลถ้ายอด 1,000 บ. ขึ้นไป หัก ณ ที่จ่าย 5% จ่ายยอดก่อน VAT

มีใบประกาศนียบัตรเพื่อยืนยันการผ่านการอบรมให้ทุกหลักสูตรการอบรม