ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๒

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ “โรงงานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยสูง”  คือ โรงงานซึ่งมีการประกอบกิจการ โรงงานที่มีการใช้เชื้อเพลิง วัตถุไวไฟ หรือมีลักษณะที่ทําให้เกิดอัคคีภัย หรือระเบิดได้ง่าย “ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้” คือ เครื่องตรวจจับควันหรือความร้อน หรือเปลวไฟที่ทํางานโดยอัตโนมัติ และอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ แบบกดหรือดึงเพื่อให้สัญญาณเตือนภัย “ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ” คือ ระบบดับเพลิงที่สามารถทํางานได้ทันที โดยอัตโนมัติ เมื่อเกิดเพลิงไหม้ หรือความร้อนจากเพลิงไหม้ เช่น ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง อัตโนมัติ (Automatic Sprinkler System) หรือระบบอื่นที่เทียบเท่า “เพลิงประเภท เอ” คือ เพลิงที่เกิดจากเชื้อเพลิงธรรมดา เช่นน ไม้ ผ้า กระดาษ ยาง พลาสติก “เพลิงประเภท บี” คือ เพลิงที่เกิดจากของเหลวติดไฟ ก๊าซ และน้ำมันต่าง ๆ “วัตถุไวไฟ” คือ วัตถุที่มีคุณสมบัติติดไฟได้ง่ายสันดาปเร็ว “วัตถุที่ติดไฟ” คือ วัตถุที่อยู่ในภาวะพร้อมจะเกิดการสันดาป “วัตถุทนไฟ” […]

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ไฟร์ วินเนอร์ แอนด์ เซฟตี้ จำกัด ได้จัดให้มีประกาศนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เพื่อให้ลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ รวมถึงลูกค้าที่มุ่งหวัง ผู้ใช้ ผู้เข้าชม ได้รับทราบถึงนโยบายของบริษัทฯ เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) กฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยประกาศนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะแจ้งให้ท่านทราบถึงวิธีการที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ประเภทข้อมูล และวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าว รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอก สิทธิของท่าน การรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และวิธีการที่ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ 1. นิยามข้อมูลส่วนบุคคล “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ 2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม บริษัทฯ ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลต่าง ๆ ของท่าน ดังต่อไปนี้ 1) ชื่อ นามสกุล 2) ที่อยู่ 3) […]

การป้องกันอัคคีภัยในโรงงานอุตสาหกรรม

การป้องกันอัคคีภัย ไฟ หรือ การเผาไหม้ จะเกิดขึ้นได้ต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญ คือ เชื้อเพลิง ความร้อน และ อากาศ มารวมตัวกัน

slot demo pg soft togel kamboja syair hk